cHEMICAL rEACTION aRTPACK 25

Get it here:


Artpack 25 - aSCII aLLERGIC

Artpack 25 - aSCII aLLERGIC OSX Version
               _,,,ÍÍsssssssÍÍ,,,_
            _,ssQ$$º^^       ^^º$$Qss,_
          ,sS$$$$$$$   ,º  º,   $$$$$$$Ss,
          Q$$$$$$| ^   $ _,_ $   ^ |$$$$$$Q
        _,Í !$$,ºQ$$  _,,À$$,_,$$À,,_  $$Qº,$$! Í,_
        s$$$,:$$$, ºQ, º^ ,^$$^$$^, ^º ,Qº ,$$$:,$$$s
       :$$$$$,$$$$, `º   º,$$$$$,º   º' ,$$$$,$$$$$:
       Q$$$$$$$$$$$$s,_  ºº^^' º `^^ºº  _,s$$$$$$$$$$$$Q
       Q$Q$¢º^^  ^^º$$SssÀÀ,,_____,,ÀÀssS$$º^^  ^^º¢$Q$Q
       :º^_,,ÍssSS$$$Ss$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$sS$$$SSssÍ,,_^º:
       _,s$$$$$,^º¢SSQQSS˺ºº^ ^º$º^ ^ºººËSSQQSS¢º^,$$$$$s,_
      ,sSQSº^,$$$$sssÀÀÀ,,,___,s$s,s$s,___,,,ÀÀÀsss$$$$,^ºSQSs,
     :Q$º^,s$$S¢º^$$$$$$$$$$$$$$$º^º$$$$$$$$$$$$$$$^º¢S$$s,^º$Q:
     |Q' Sº^ _, _ ^ºËËSSS,^ºS$$$,_,$$$Sº^,SSSË˺^ _ ,_ ^ºS `Q|
     Q$ ',%S$$  ^ººss,,____  ^ºº$ºº^  ____,,ssºº^  $$S%,` $Q
     :Q' $$$', ,   ^^^ººS$$s, . ,s$$Sºº^^^   , ,`$$$ `Q:
     $'  !^ºS $,º :.   _  `º$ " $º'  _   .: º,$ Sº^!  `$
    '   $s$| $$   ,s$$¢  ,Í.Ñ.Í,  ¢$$s,   $$ |$s$   `
       QS$Q, ^s,_     _ SS$Ñ$SS _     _,s^ ,Q$SQ
       `Q$$$$QsÀ ,,ÍÍss%%S$Q"SS$Ñ$SS"Q$S%%ssÍÍ,, ÀsQ$$$$Q'
       , `º$S$$| Q$$^|$$$$$$.SSº^ºSS.$$$$$$|^$$Q |$$S$º' ,
        $s,_`ºQ$s,^ºs$$$S`$$!'   `!$$`S$$$sº^,s$Qº'_,s$
        *Q$S., ^¢S$ S$$Sº,S*',Í.Ñ.À,`*S,ºS$$S $S¢^ ,.S$Q*
         ,^¥ÿ$, `Q Ë^^  _.SS$Ñ$SS._  ^^¢ Q' ,$ÿ¥^,
         $Q $º^º ' :: %Q$$$¥S*º^º*S¥$$$Q% :: ` º^º$ Q$
         $$ Y QS%sÀ ,S$$| ' , ` |$$S, Ís%SQ Y $$
         Q$ | $^|$| Q$$$SQ ,Í%S$S%À, QS$$$Q |$|^$ | $Q
     ÍÍ%%Q$$ Q$__ Qs&Q: Q$$Q' ,$º^__,^º$, `Q$$Q :Q&sQ __$Q $$Q%%ÀÀ
     $$$Q$$$, `Q$,`^^º ,S$$$ ',%*ººººS%, $$$S, º^^',$Q' ,$$$Q$$$
     ,_`$$$$$$ QSQ$$SS  ^º '_,ÀÀsss,`$ º^  SS$$QSQ $$$$$$'_,
     |$!:QSS$$_`^^ººË¢ ''::, ,º^_,ÍÀ..À, ,::'' Ë¢ºº^^'_$$SSQ:!$|
     |$| QSQSQS$$S%%ssssÀÀ,_ ,º^^,___ ^º _,ÍÍssss%%S$$SQSQSQ |$|
     $$| º^^^,,ÍÍssssSQQ¢¢ºº^ ,sºº^^^ºº$, ^ººËËQQSssssÀÀ,,^^^º |$$
 , º$$Sºº^_, ^^^ººººËËËSSSssSº^ ',%*ººººS%, ^ºsssSSS¢¢¢ºººº^^^ ,_^ººS$$º ,
 `$,_^ºº$$',$$$S%%%%%ÀÀÀ,::$$$^ '_,sssss,`$ ^$$$::,ÍÍÍ%%%%%S$$$,`$$ºº^_,$'
  `$$$º$$$$$'$$$$SSsÀ  ^$:$$$,_ "   ^ ^º _,$$$:$^  ÍsSS$$$$`$$$$$º$$$'
  |$º,$'$'$| $$|   ^   ËSS$$$$SsssssssS$$$$SS¢   ^   |$$ |$'$'$,º$|
  $' |$ $ $$s,^º, : :::::: .. ^^^ººººººººº^^^ .. :::::: : ,º^ ,$$ $ $| `$
  ` $$, '`^ºº$$ss,  ::               ::  ,ss$$ºº^'` ,$$ '
   |$! , :. |$$$| .    cHEMICAL rEACTION   : |$$$| .: , !$|
   `$| $, ' $' $$ :                : $$ `$ ` ,$ |$'
    `$:!$s, ' ,$" .     ASCII ALLERGIC    . "$, ` ,s$!:$'
    $ :$º$  º^  :.               .:  ^º  $º$: $
    ,  $s y$ %$ :::::: ::  , :::::::::: :: :::::: $% $y $s$  ,
     ,d$ , º$,       ,d$ ,  yy  , ,      ,d$º "ºt
   ,d$$$$ $$b,"º     ,d$$$$ $b,   ,d$ $b,   ,d$$$$, ,b,
  ,d$$$$$$$ $[$$ , º*  ,d$$$$$$$ $[$$SsS$$$$ $$$ ,_,d$$$$$$$º",$$$$b,   ,
,d$$$ "³?$$ $[$$ $$b, d$$$  $$$$ $[$$³$³$$$$ $$$ $$$$ "³?$$ ,$$$' "$$b, ,d$
$[$$$  ____ $[$$__$$$$ $[$$___   $[$$ " $[$$ ___ $[$$  ____ $$$$___$$$$ $$$
$[$$s  $[$$ $[$$""$$$$ $[$$³""  , $[$$  $$$$ $$$ $[$$  $[$$ $[$$³""$[$$ $[$
$[$$$  $[$$ $[$$ $$$$ $[$$   ,$ $[$$  $[$$ $[$ $[$$  $[$$ $[$$  $[$$ $[$
$[$$$  $[$$ $[$$ $$$$ $[$$  ,$$ $$$$  $[$$ $[$ $[$$  $[$$ $[$$  $[$$ $[$
$$$$$  $[$$ $[$$ $$$$ $[$$  ,$$$ $[$$  $[$$ $$$ $[$$  $[$$ $[$$  $[$$ $[$
$$.$$$$$$$$$ $[$$ $$$$ $[$$_,d$$$$ $[$., .$$$ $[$ $[$$ ,$$$$ $$$$  $$$$ $[$
$ `"³*?$$$$ $$$P³ "$$$ $$.$.$$$$$$ $7'   `"³ ?$. $$$$$$$$.$P ³"$' ,$P³" "³$
$  _  "³sP" _, ?$ 7"  "³$$$$ '        "³*?$P³" _  $   ,s  $
$  $$b  $  $$$ ,$  db  `$$' ,d$____$$  $$³""³$  $$  $  $$$  $
$  $$$  ,$  $$$$$$' d$.  $' $[$$$$$$$  $$, ,$  $$  $  $[$  $
$    ,d$$  ___$$$  _   $  $[$'  $$  $$$$$$$  $$  $  $[$  $
$  $$m  $  $$$$$$  $$$  $  $[$  $$  $$  $  $$  $  $[$  $
$  $[$  $  $$  $  $[$  l  $$$  $$  $$  $  $$  ,³  $[$  $
$  $$'  ,$  ""  "  P³"    ³"   "³  $$  $  P³     "³?  $
$                        "³  ""           $
$             C R O - e s t. 1 9 9 8             $
$$y,_                                   _,y$$
$$$$$$$$$$$Ss,                          ,sS$$$$$$$$$$$
     "$$$       www.chemical-reaction.org       $$$"
      $$$                          $$$
      $$$          #CRO - Efnet          $$$
      $$$                          $$$
      $$$ RELEASED:  2010-12-24 ( )ANS (x)ASC (x)VGA   $$$
      $$$ PACKAGER:     zip  (x)MP3    ( )CODE  $$$
      $$$             (x)XM     ( )OTHER  $$$
      $$$                          $$$  ,
     . $$$                         _$$$,sd$
     . $$$                 ^ººËËSSSSSSSS$$$$$$$SS¢º^
     ³ $$$  [ r e l e a s e ]  __,,,,ÍÍÍÍsss%%%Sºººº^^^^ $$$º^
     $ $$$ y           __,,,,ÍÍÍÍsss%%%Sºººº^^^^ $$$
    ³³ $$$ $ $³ ³  ³³³ ³ i$$$$i        ³³³$y   ³³³³³ ³
   y$7³³³³³³$__$ y$$$$$$$$$$$$yy $$$: y$$$$$$$$$$$$$yy ³ ,y$$$li i: :
  $³³ yy$$$$ ³³³³ ³³³³   :$$$$l:$$$$$:$$$$$   :$$$$i y$$$    yyy m-
  $ $$$$$$$$$$$$$$$$$   l$$$$:$$$$  ³7$$$l  _$$7³" """³³?$$$$ :$
  $ymy i$$S$i :$$$$l:i  :$$$$li$$$l  y,_"³$$7³"   :$$$$l :$$$l $
    $ :$$$$l l$$$$:i$  l$$$$:$$$$i  $$$$y $__,,.$$$.,l$$$$, $$$$,"7$
  ~³³³" l$$$$ $$$$l $$$777³³³' ""³³77$$$7³³" ³³$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b $
 : :i il$$$$$$$b     ,,,,ÍÍÍÍsss%%%Sºººº^^^^        yyyyyyyy$
    *y* yyy,ÍÍss%%S$$$$$$SSSSSSSSsss,,__º^^^ [ n 0 t e s ]  $$$ yyy
    ,ÀsS$$¢¢¢ººº^^^$$$$$SSSSSSSsss,,_^^^^º*          $$$ $
  , º^^,s$S$ºº^^^^^                      $$$ n
  ,  ,˺^$$$º^^                        $$$ .
   ,˺^ $$$                          $$$
      $$$                          $$$
      $$$                          $$$
      $$$    Guess who is back with some warm and    $$$
      $$$      fluffy Xmas present for you?      $$$
      $$$                          $$$
      $$$   Yeah its your favourite scene art group CRO! $$$
      $$$                          $$$
      $$$   (***  replace lines with lots of      $$$
      $$$      excessive narcicisstic words  ***)  $$$
      $$$                          $$$
      $$$   (***  replace lines with insulting     $$$
      $$$      deprecative words about other     $$$
      $$$      artscene groups        ***)  $$$
      $$$                          $$$
      $$$                          $$$
      $$$   As you can see we did not save any costs   $$$
      $$$   or energy on bringing you another fine    $$$
      $$$     cRO release that is styled up to     $$$
      $$$          perfection!           $$$
      $$$                          $$$
      $$$                          $$$
      $$$                          $$$  ,
     . $$$                         _$$$,sd$
     . $$$                 ^ººËËSSSSSSSS$$$$$$$$S¢º^
     ³ $$$  [ c h e m i c a l ] __,,,,ÍÍÍÍsss%%%Sºººº^^^^ $$$º^
     $ $$$ y           __,,,,ÍÍÍÍsss%%%Sºººº^^^^ $$$
    ³³ $$$ $ $³ ³  ³³³ ³  i$$$$$:  yyyyyyyy yy m-   $$$ ³ ~
   y$7³³³³³³$__$ y$$$$$$$$$$$$yy $$$$i  :$$$$$i   ,y$$$$li i: :
  $³³ yy$$$$ ³³³³ ³³$$   :$$$$i $$$$:   i$$$$$:  y$$$$    yyy m-
  $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$  _$$7³" j$$$i y, :$$$$$i  """"³³?$$$$ :$
  $ymy i$$S$i :$$$$l:i$7³"  :$$$$$: $$$i i$$$$$:     $$$l $
    $ :$$$$l l$$$$:i$_  $$$bil$$$i  $$$$ :$$$$$i .,l$$$$, i$$$,"7$
  ~³³³" l$$$$ $$$$l $$$777³³³³ "³³77$$$7³7$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b $
 : :i il$$$$$$$b     ,,,,ÍÍÍÍsss%%%Sºººº^^^^       m myyyyyy$
    *y* yyy,ÍÍss%%S$$$$$$SSSSSSSSsss,,__º^^^  [ n e w s ]  $$$ yyy
    ,ÀsS$$¢¢¢ººº^^^$$$$$SSSSSSSsss,,_^^^^º*          $$$ $
  , º^^,s$S$ºº^^^^^                      $$$ n
  ,  ,˺^$$$º^^                        $$$ .
   ,˺^ $$$                          $$$
      $$$     A big thanx to thrash and vk for     $$$
      $$$      guest starring in this pack!      $$$
      $$$                          $$$
      $$$                          $$$
      $$$                          $$$
      $$$                          $$$  ,
      $$$                         _$$$,sd$
      $$$                 ^ººËËSSSSSSSS$$$$$$$SS¢º^
      $$$  [ c h e m i c a l ] __,,,,ÍÍÍÍsss%%%Sºººº^^^^ $$$º^
    $7³³³³³³³$          __,,,,ÍÍÍÍsss%%%Sºººº^^^^ ³7Mmmmmmmy
    $ j$$$$i 7³³³³ ³³  ³     m yyyyyyyyy yyyyy$$$$$$$$$yyyyyyy $'
  ³ ³³³ l$$$$: y$$$$$$$$$$$$$yy     :$$$$$i l$$$$$ $$$l :$$$$$$:
  : :il$$$$$$$$$:$$$$$   :$$$$i l$$$$$$$$i$$$$$::$$$$$: i$$ i$$$$$l
  m yy j$$$$$  ³7$$$l  _$$7³" j$$$i   :$$$$$i $$$$$i   :$$$$$$:
    $ l$$$$l  y,_"³$$7³"   ³7$$$:   i$$$$$:i$$$$$:  i$$$$$i
    i $$$$$i  $$$$y $_  $$$ly $i    :$$$$$$y$$$$$i  :$$$$$l:
    j$$$$$:  i$$$$:$$$777³³³"" ³³³³³³³³³³$$$$$$³$$$$$$  l$$$$$$$li:
     ""³³77$$$$7³³" __,,,,ÍÍÍÍsss%%%Sºººº^^^^        myyyyyy m
     "³$yyyÍÍss%%S$$$$$$SSSSSSSSsss,,__º^^ [ m e m b e r s ] $$$
    ,ÀsS$$¢¢¢ººº^^^$$$$$SSSSSSSsss,,_^^^^º*          $$$
  , º^^,s$S$ºº^^^^^                      $$$
  ,  ,˺^$$$º^^                        $$$
   ,˺^ $$$                          $$$
      $$$    amgits. aylien. clsdbox. cpn. cubon.    $$$
      $$$     dusodril. fumk. isha. kr8vity.      $$$
      $$$     michu. olli. scorpi. speeddevil.     $$$
      $$$    spinsane. targon. thedarkness. xero.    $$$
      $$$       zargon. zemra. zorro.        $$$
      $$$                          $$$
      $$$                         _$$$,sd$
      $$$                 ^ººËËSSSSSSSS$$$$$$$SS¢º^
      $$$             __,,,,ÍÍÍÍsss%%%Sºººº^^^^ $$$º^
     $³³³³³³³$ [ l a s t ]    __,,,,ÍÍÍÍsss%%%Sºººº^^^^ $$$
    il $$$$i $  ,,  m yyyyyyyyy          j$$$$i $$$
    $ j$$$$: $ $$$$    :$$$$$i  ,y$$$$li i:  l$$$$: ³³$
     $$$$$ $  "" y$$$$$$$$i$$$$$: y$$$$     l$$$$$$$$$: $
     j$$$$$ ³³³7y j$$$i   :$$$$$i """"³³?$$$$y  j$$$$$  ³$y
     $$$$$l  $y,_ 7$$$:   i$$$$$:    $$$$$  l$$$$l  y,_ ³
   y j$$$$$i  l$$$$y $i    :$$$$$$,l$$$$, i$$$$$ $$$$$i  $$$$y
   :$ $$$$$$:  i$$$$$ ³³³³³³³³³³$$$$$$7³$$$$$$$$$$$$$j$$$$$:  i$$$$
   ³y _"³³77$$$$$7³³"__,,,,ÍÍÍÍsss%%%Sºººº^^^^    ""³³³³³³³³³³³"
     "³$yy,ÍÍss%%S$$$$$$SSSSSSSSsss,,__º^^^^ [ w o r d s ]  $$$³
    ,ÀsS$$¢¢¢ººº^^^$$$$$SSSSSSSsss,,_^^^^º*          $$$
  , º^^,s$S$ºº^^^^^                      $$$
  ,  ,˺^$$$º^^                        $$$
   ,˺^ $$$                          $$$
      $$$                          $$$
      $$$ o we have open positions for:          $$$
      $$$                          $$$
      $$$  x hirez and ascii artists, preferred with   $$$
      $$$   previous scene and team experience.     $$$
      $$$  x trackers and musicians with longer previous $$$
      $$$   experience.                 $$$
      $$$  x code ninjas, experienced and runtime     $$$
      $$$   optimised.                  $$$
      $$$  x female sexslaves. young, clean and firm.   $$$
      $$$                          $$$
      $$$                          $$$
      $$$                          $$$
      $$$                          $$$
      $$$    In this cold scene-world of today     $$$
      $$$    fluffy, warm greetings fly out to     $$$
      $$$    all our friends around the world!     $$$
      $$$                          $$$
      $$$                          $$$
      $$$                          $$$
      $$$                          $$$
      $$$   CRO also greets the following individuals   $$$
      $$$                          $$$
      $$$  neoman, radiators, zw3rg, j_d, l0cal, m0lo   $$$
      $$$  stalker, mckinley, dualtrax, cdmasta, bruce  $$$
      $$$  euro, mx, shane54, idiana, crome, trash    $$$
      $$$  lecter, deathrow, chrizz, slap, prozac, puss  $$$
      $$$  srew, trivial, zaner, frzn, chief, chot, red  $$$
      $$$  esher, nitrus, moonlord, eleric, orbiter    $$$
      $$$  lad, cw, linos, cona, speeddevil, r0ss     $$$
      $$$  zinger, seffren, zalza, edzes, seablue, xzip  $$$
      $$$  malmed, thec, maktone, jaevlaboeg       $$$
      $$$                          $$$
      $$$                          $$$
      $$$                          $$$
      $$$                          $$$
      $$$       !ascii by basic & olli!       $$$
      $$$__,,,,ÍÍÍÍsss%%%Sºººº^^^^^^^^^ººººS%%%sssÍÍÍÍ,,,,__$$$
  _,,ÍssSSSSSSssssÀÀÀ,_  ^^ºº,      ,ºº^^  _,ÀÀÀssssSSSSSSssÍ,,_
,-º^ ,sº$$º^     ^ººs,    2 0 1 0    ,sºº^     ^º$$ºs, ^º-,
   ,º $'         '           '         '$ º,
   ' '                               ' `
          SENSE - IMPURE - PEN15 - ACME - ARIDWEED
        LUCID - NOIR - ACID - MIMIC - DFS - SAC - REMORSE